Clovis Draws Blood /Jraa Blod

Caricature is one thing; sexist, racist and classist profiling is another./Tek piipl mek papishuo fi gud riizn a wan ting. Bot wen yu a go kyari dem dong siek a dem blak an dem a uman an dem no kum aafa no ai tiebl, dat a wan neks ting.

Blog at WordPress.com.

Up ↑